Al-faqirah Ilallah

Minggu Kedua (Aqidah dan Tuntutannya)
Home
Skima Tarbiyyah Peringkat Satu
Skima Tarbiyyah Peringkat Dua
Skima Tarbiyyah Peringkat Tiga
Ayat Hafazan
Bahan-bahan Usrah
Catatan Usrah Mingguan
Artikel Pilihan
Subhaanallah

AQIDAH DAN TUNTUTANNYA

 

OBJEKTIF

1.      Ahli usrah memehami pengertian aqidah Islamiyyah.

2.      Ahli usrah mengetahui bagaimana bentuk aqidah Islamiyyah dalam diri dan unsure-unsur pembentukan aqidah.

 

KANDUNGAN

1.      Pengertian Aqidah

2.      Unsur-unsur Pembentukan Aqidah

3.      Aqidah Pembentuk Peribadi

4.      Ciri-ciri Aqidah

5.      Keistimewaan Aqidah Islamiyyah

6.      Perbezaan Aqidah dan Ideologi

 

PENGERTIAN AQIDAH

 Aqidah berasal daripada perkataan Arab (Aqada) yang bermaksud ikatan atau simpulan. Biasanya ikatan atau simpulan berlaku pada benda yang dapat dirasai seperti tali. Tetapi perkataan ini juga digunakan pada suatu yang manawi. Dari maksud lahiriah perkataan aqidah bermaksud ikatan atau simpulan manawi yang terkhusus di dalam kepercayaan. Aqidah boleh difahami sebagai kepercayaan yang terikat kuat dan tersimpul erat dalam hati terhadap sesuatu perkara yang benar dan hak sehingga tidak dapat mungkin tercerai atau terurai.

 Fahaman praktikalnya aqidah merupakan perjanjian keimanan yang kuat di antara manusia dengan Penciptanya. Aqidah Islamiyyah sahajalah yang benar dan yang betul, manakala yang lainnya adalah palsu dan batil. Konsep aqidah yang sebenarnya seperti yang dijelaskan inilah yang diistilahkan Islam sebagai Iman.

 

UNSUR-UNSUR PEMBENTUKAN AQIDAH

 Sarjana Islam berpendapat bahawa unsure-unsur pembentukan aqidah terdiri daripada :

1.      Unsur aqal atau pemikiran.

2.      Unsur iradah atau pemilihan.

3.      Unsur wujdan atau perasaan

 Ketiga-tiga unsur ini saling bertalian dan kuat. Kesempurnaan aqidah adalah daripada keutuhan dan keteguhan simpulan dalam jiwa. Keutuhan dan keteguhannya pula tidak wujud melainkan ia terbentuk dari jalinan yang erat antara ketiga-tiga aspek penting ini. Yang juga merupakan tiga daya kekuatan dalam diri manusia. Melalui proses ketiga-tiga unsure tadi terjalin dan searah jalan tanpa pertentangan; iaitu pembuktian dan kelojikan aqal; kerelaan hati serta kehangatan peraan dapat melahirkan aqidah yang sempurna yang membentuk kesempurnaan peribadi atau syakhsiyyahnya dan menjadi kompas pengarah atau pembentukan corak dan warna hidupnya sama ada dalam lingkungan individu, mahupun dalam lingkungan keluarga, atau pun dalam lingkungan masyrakat yang lebih besar.

 Hakikatnya cirri-ciri aqidah tidak memadai hanya berada di atas permukaan aqal atau intelek, demikian juga tidak cukup berada di paras penerimaan dan pengakuan sahaja. Tetapi perlu mengisi dan menyerapi setiap ruang diri dan jiwanya sehingga sebati dengan perasaan dan sentiment yang sihat.

 

AQIDAH PEMBENTUK PERIBADI

 Aqidah Islamiyyah dapat membentuk nilai akhlak dan peribadi yang akan mencorakkan amalan dan perbuatan muslim. Sebagaimana acuan dapat membenuk dan mencorakkan kandungannya, maka demikianlah halnya dengan akhlak . ia dapat membentuk individu yang mengambilnya menepati hakikat dan tabiat keinsanan yang tulen seperti kehendak Allah. Jelasnya, akhlak dapat membentuk sifat-sifat naluri Muslim, aqal fikirannya, iradahnya, dan perasaannya.

 Aqidah Islam adalah bersumberkan ketuhanan atau merupakan aqidah Rabbaniyyah yang tetap, sempurna dan menyeluruh. Hanya aqidah yang kukuh sahaja dapat membentuk manusia yang kukuh dan teguh. Kekukuhan dan keteguhan aqidah inilah yang menjadi sumber kekuatan Islam. Inilah hakikah kekuatan umat Islam; kekuatan jiwa dan rohani serta peribadinya menjadi asas kekuatan jasmaninya.

 

CIRI-CIRI AQIDAH

 Aqidah Islam mengandungi cirri-ciri atau rukun-rukun asas. Cirri-ciri tersebut dapat disimpulkan kepada tiga:

1.     Marifatullah (mengenali Allah)

 Mengenali dan mengetahui serta beriman dengan Allah subhaanahu wa taaala, nama-nama-Nya yang mulia serta sifat-sifatnya yang suci dari segala kekurangan. Antara cara untuk kita meningkatkan keimanan terhadap Allah ialah dengan memerhatikan bukti-buki yang ada di alam ini.

 

 

2.     Marifatur Risaalah(mengenali kerasulan)

Mengenali dan mempercayai rasul-rasul yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu dan menyampaikan syariatnya serta menjadi pembimbing dan memimpin seluruh makhluk menuju kepada jalan yang haq dan agama Allah yang sebenar, iaitu agama Islam.

 

3.     Marifatul Batsi (mengenali hari kebangkitan)

Mengetahui dan mempercayai tentang hari kebangkitan iaitu hari di mana manusia dibangunkan dari kubur masing-masing (dihidupkan sesudah mati), dikumpulkan dan dihisab segala amalan sama ada yang baik atau yang buruk untuk diberikan balasan pahala atau siksaan dan di sana juga adanya sirathol Mustaqim, syurga dan neraka.

 

KEISTIMEWAAN AQIDAH ISLAMIYYAH

 Aqidah itu mempunyai keistimewaannya yang tersendiri yang mana ia membuktikan kesucian dan keluhurannya:

1.     Aqidah yang menyeluruh

Aqidah Islam adalaj aqidah yang menyeluruh merangkumi kedua-dua sumber kejadian manusia; rohani dan jasmani. Ia tidak menerima perubahan atau pengembangan, tidak ada permulaan dan akhiran, dan mengakui persambungan atau kelangsungan kehidupan selepas mati iaitu kehidupan akhirat.

 

2.     Aqidah yang kekal

Aqidah Islam kekal kerana tidak berubah disebabkan perubahan keadaan atau zaman. Ini berbeza dengan ideology yang berasaskan dasar yang lemah dan luntur. Contohnya ideology yang berasaskan kebendaan dan perkauman yang menjadikan kebendaan dan perkauman itu sebagai asas dan dasar kehidupan.

 

3.     Aqidah yang sesuai sepanjang masa

Aqidah Islam bersifat kekal dan sesuai untuk sepanjang masa.

 

4.     Aqidah Islam yang praktikal.

Aqidah Islam bukan hanya bersifat aqliyyah (yang dapat diterima oleh aqal), tetapi pada waktu yang sama bersifat nafsiyyah (kejiwaan) dan amaliyyah (praktikal). Keimanan kepada Allah dan hari akhirat bukan hanya suatu teori benar yang boleh dibincangkan tetapi bertapak dan sebati di dalam hati. Aqidah yang sedemikian akan menjadi tenaga penggerak untuk membebaskan umat manusia.

 

5.     Aqidah Islam penyusun nilai hidup

 

PERBEZAAN AQIDAH DAN IEOLOGI

 Aqidah dan ideology adalah kepercayaan atau pun fahaman yang amat berbeza. Ideology merupakan kepercayaan dan dasar hidup yang tidak bersumberkan Al-Quran dan Hadeeth dan meninggalkan kesan yang merbahaya kepada manusia sama ada disedaria atau tidak umat Islam perlu kenal dan tahu perbezaan antara kedua-duanya agar tidak terjebak kekancah yang tidak diredhai oleh Allah subhaanahu wa taaala.

 Aqidah Islamiyyah yang datang dari Allah pastinya sempurna. Allah sebagai pencipta makhluk sudah tentu lebih mengetahui apa yang terbaik untuk makhluk ciptaanNya. Sebaliknya ideology ciptaan manusia yang banyak kekurangan sudah pasti dilingkungi oleh banyak kelemahan. Aqidah Islamiyyah sesuai bagi setiap masa dan tempat kerana ia bersandarkankepada asas yang tepat iaitu Al-Quran dan Hadeeth. Ia tidak berubah walau apapun yang melanda dan tidak berubah kerana peredaran zaman. Sementara itu ideology mudah berubah dan bertukar mengikut hawa nafsu manusia itu sendiri. Sebagai contonya ideology nasionalisme kepercayaan tidak sesuai untuk pegangan hidup seluruh umat manusia.

 Ideology juga tidak merangkumi seluuh aspek kehidupan manusia (politik, ekonomi, pendidikan, akhlak dan lain-lain). Contohnya komunisme dan kapitalisme hanya menjurus kepada bidang ekonomi.

 Ideology tidak mampu menjadi menjadi penyelamat umat berbanding dengan aqidah Islam. Terdapat ideology yang menjaga kepentingan pemerintah dan tasub perkauman sehingga berlakunya penindasan kepada sesama manusia serta terbukti dalam sejarah berlakunya pergaduhan di kalangan umat manusia.

 

BAHAN RUJUKAN

1.     Pengantar Aqidah Mohd Sulaiman Bin Hj. Yasin

2.     Konsep-konsep Umum Islam Abu Urwah

3.     Asas Kefahaman Islam, Pusat Kajian Strategik

 

SOALAN PERBINCANGAN

1.      Apakah yang dimaksudkan dengan aqidah Islamiyyah?

2.      Bagaimanakah untuk membentuk aqidah Islamiyyah dalam diri?