Al-faqirah Ilallah

Tahap Ketenangan Hati
Home
Skima Tarbiyyah Peringkat Satu
Skima Tarbiyyah Peringkat Dua
Skima Tarbiyyah Peringkat Tiga
Ayat Hafazan
Bahan-bahan Usrah
Catatan Usrah Mingguan
Artikel Pilihan
Subhaanallah


oleh: Muhammad Isa al-Jambuli

SEJAK zaman Rasulullah s.a.w, malah sejak awal sejarah manusia, Allah
menjadikan hati hamba-hamb-Nya yang menerima Islam tenang tenteram
dengan menurunkan berita gembira (busyra) melalui wahyu. Sebenarnya
kedatangan para rasul bersama dengan agama Allah itu membawa berita gembira,
membawa kesejahateraan, kepada umat manusia.

Antara kandungan berita gembira itu ialah tentang janji (wa'ad) Allah
akan memberi ganjaran pahala yang berlipat ganda dan balasan syurga
kepada hamba-hamba-Nya yang taat, tentang darjat kemuliaan yang tinggi dan
kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat dan tentang sifat-sifat
kemurahan, keampunan, keluasan rahmat dan limpah kurnia Allah 'Azza wa
Jall yang tidak terhingga ke atas hamba-hamba-Nya.
Penyampaian berita gembira itu adalah untuk mencetuskan rasa harapan
(raja`) atau rasa optimis di kalangan umat Islam.

Akan tetapi perlu diketahui, di samping berita gembira itu, disampaikan
juga berita sebaliknya yang mengandungi ancaman atau amaran (indzar)
tentang janji (wa'id) Allah dalam hal pembalasan azab neraka untuk
mencetuskan rasa bimbang dan takut (khauf) atau rasa pesimis di hati para
hamba Allah.

Dengan yang demikian, hati umat Islam akan sentiasa di dalam
keseimbangan antara dua pengalaman rasa hati tersebut_rasa optimis dan pesimis.
Yakni, tidak terlalu optimistik yang menyebabkan mereka lupa daratan dan
tidak terlalu pesimistik yang mengakibatkan mereka kecewa atau putus
asa.

Hal keseimbangan atau kesederhanaan dalam melayani kedua-dua pengalaman
rasa itu amat penting untuk manusia mempertahankan ketenangan hati
rohaniah mereka. Justeru, para rasul diutuskan oleh Allah untuk
menyampaikan berita gembira dan amaran tersebut kepada manusia. Allah berfirman,
maksudnya :

Dan tidaklah Kami utuskan para rasul melainkan sebagai pembawa berita
gembira (mubasysyirin) dan sebagai pemberi amaran (mundzirin). (al-Kahfi
: 56).
Sebagai contoh, dalam ayat berikut (dan ayat-ayat lain selepasnya yang 
berkaitan) terdapat kedua-dua unsur berita tersebut, iaitu unsur amaran
dan unsur berita gembira. Perhatikan :
Katakanlah, sesungguhnya Allah menyesatkan sesiapa yang dikehendaki-Nya
dan memberi petunjuki ke jalan-Nya kepada orang-orang yang bertaubat.
(al-Ra'd : 27).
Allah swt memerintah Rasul-Nya agar menyampaikan berita gembira,
khususnya kepada hamba-hamba pilihan-Nya sebagai-mana yang tersebut dalam
ayat berikut :
Dan sampaikanlah khabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh
kepada Allah, iaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah
bergementarlah hati mereka; orang-orang yang sabar terhadap apa (musibat) yang
menimpa mereka; orang-orang yang mendirikan shalat dan orang-orang yang
menafkahkan (mengeluarkan zakat/sedekah) sebahagian daripada apa yang
Kami rezeikan kepada mereka. (al-Hajj : 35).
Berdasarkan ayat di atas, selain mendapat ketenangan hati rohaniah
melalui berita gembira, hamba Allah berpeluang menempah ketenangan hati
rohaniah melalui amal ibadat kepada Allah (ibadat zahir dan batin, ibadat
yang wajib dan yang sunat) yang dikerjakan dengan penuh keikhlasan
(semata-mata kerana Allah).
Antara amalan sunat untuk mendapat ketenangan jiwa (hati rohaniah) itu
ialah zikrullah (menyebut dan mengingati Allah). Allah berfirman,
maksudnya:

Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah, hati menjadi aman tenteram!
(al-Rad : 28).
Dan firman-Nya lagi : 
Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, iaitu kitab
(al-Quran) yang serupa lagi berulang-ulang, bergementarlah kerananya kulit
orang-orang takut kepada Tuhan mereka. Kemudian menjadi tenang kulit dan
kalbu mereka sewaktu mengingati (janji) Allah. (al-Zumar : 23).
Dalam ayat di atas terdapat isyarat tentang keseimbangan antara khauf
dan raja` (rajak)_dua unsur pengalaman rasa hati yang tersebut.
Sebaik-baik lafaz zikir_selain zikir yang dimaksudkan dengan
"mengingati Allah / janji Allah"_ialah kalimah tauhid / kalimah takwa
(kalimatul-taqwa) atau kalimah syahadah. Diriwayatkan : Rasulullah s.a.w bersabda:

Sesungguhnya mendapat kemenanganlah sesiapa yang mengucapkan kalimah
'La ilaha illallah' ( ).
Ketenangan dan keteguhan hati rohaniah atau kemantapam iman, termasuk
takwa dan sebagainya itu merupakan kurniaan Allah yang berkaitan dengan
nikmat yang disebut petunjuk atau hidayah, iaitu satu nikmat paling
besar daripada All‚h "Azza wa Jall kepada hamba-hamba pilihan-Nya.
Antara manusia pilihan Allah yang diberi petunjuk ialah para rasul,
anbia, aulia, orang-orang yang berilmu (ulamak), orang-orang beriman
(mukminun/mukminat) dan orang-orang bertaubat. Allah berfirman, maksudnya:

Dan, sesungguhnya Allah adalah Petunjuk ke jalan yang lurus kepada
orang-orang yang beriman. (al-Hajj : 54).
Dan barang siap yang beriman kepada Allah, nescaya Dia memberi petunjuk
kepada hatinya. (al-Tagh‚bun : 11).
Nikmat hidayah tersebut menjadi pokok atau asas utama dalam
perkembangan hati rohaniah. Tanpa hidayah, hati itu menjadi kosong dan akan segera
dipenuhi oleh jerbu kesesatan dan kelalaian. Allah berfirman, maksudnya
:
Sesiapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka dialah yang mendapat
petunjuk, dan barang siapa dan sesiapa yang disesatkan-Nya, maka engkau
tidak dapati seorang pun pemimpin yang memberi petunjuk kepadanya.
(al-Kahfi : 17)
Orang-orang yang beriman, di samping diberi petunjuk, diturunkan pula
ketenteraman ke dalam kalbu mereka agar bertambah lagi keimanan mereka,
sebagaimana firman-Nya yang bermaksud :
Dialah (Allah) yang telah menurunkan ketenangan (iman) ke dalam kalbu
orang-orang yang beriman supaya mereka menamabahkan lagi keimanan di
samping keimanan mereka. (al-Fath : 4).

Ternyatalah, kemantapan iman adalah menjadi asas bagi ketenangan hati
rohaniah. Ketenangan hati rohaniah ini bertimbal balik pula dengan
keteguhan hati rohaniah dan kemantapan iman itu.

Tahap-tahap pencapaian dalam laluan ke puncak ketenangan hati rohaniah
banyak dan pernah dibincangkan dengan panjang lebar.  Antara
pengalaman-pengalaman lahir dan batin yang perlu ditempuh dan dikuasai terlebih
dulu sebelum menakluki puncak ketenangan hati rohaniah itu ialah : Iman,
ilmu, takwa, rajak, khauf, taubat, ibadat dan zikrullah. Wallahu a'lam.
 

- Muhammad Isa al-Jambuli